top of page

> Партньори

Агенция за икономическо развитие – Бордо (Франция)

Основната мисия на Агенцията е:

- Подпомагане на предприятията: разкриване на филиали, човешки ресурси, многообразие;

- Проучвания/инженерингова дейност, бизнес инкубатор;

- Подкрепа при създаване на фирма, професионални консултации;

- Подкрепа при прехвърляне на фирма.

www.hdgdev.com

Търговско-промишлена палата – Добрич (България)

ТПП-Добрич е най-голямата организация за подпомагане на бизнеса в регион Добрич, част от мрежата на Българските търговско-проимишлени палати. Палатата е неправителствена организация, основана на принципите на доброволно членство и финансова самоиздръжка.

Цели на ТПП-Добрич:

- Да повишава регионалния икономически растеж и развитие;

- Да стимулира международната търговия и инвестиции;

- Да насърчава международния обмен и да промотира  интересите на своите членове на местно, национално и международно ниво.
www.cci.dobrich.net

CIAPE (Италия)

CIAPE е център за професионално обучение и развитие и валидиране на професионални умения и компетенции, придобити на пазара на труда и чрез опита.
www.ciape.it

Guimel (Франция)

Guimel е френско предприятие в социлната сфера и с голям опит в европейски проекти по програмите „EQUAL” и „Учене през целия живот” (над 80 проекта). През последните няколко години фирмата работи по различни проекти, финансирани от програма „Еразъм+” в областта на: ИКТ, спорт, здравеопазване, ЕТКПОО, равнопоставеност между жените и мъжете, ЕКР и др.
www.guimel.eu

Charline Jambert (Франция)

Charline Jambert е консултантска фирма, насочена към широк спектър от ползватели, като професионални браншове, ЦПО, професионални организации и др. Оказва съдействие на предприятията във връзка с професионалната равнопоставеност между жените и мъжете (диагностика, разработване на планове за действие, договори за равнопоставеност, обучение и т.н.).

Charline Jambert инициира и развива стратегически партньорства по програма „Еразъм+” в областта на професионалното образование за равенство между жените и мъжете, младежите и девойките.

charline.jambert@gmail.com

bottom of page