top of page

Повече от една трета от активните жени в Европа, включително и търсещите работа, се концентрират в 6 категории професионални дейности от общо 130: продажби, социални услуги и образование, канцеларски и други офис услуги, ресторантьорство и кетъринг и почистване (източник: „Евростат”). Тези професии са като цяло по-слабо платени, често се упражняват на непълно и социално неприемливо работно време.

Институциите по труда играят ключова роля в професионалното преориентиране и обучение на търсещите работа жени, а именно и чрез пренасочване към типично мъжки професии, които много често са по-добре платени и по-сигурни.

Проект “Mixité – професионално многообразие” има за цел да разработи методи и средства за информиране и обучение именно на тези институции: в България това са Бюрата по труда и трудовите посредници.

bottom of page