top of page

> За проекта

Равенството между жените и мъжете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. В стратегията „Европа 2020”, ЕС разглежда равноправието между жените и мъжете като лост за икономическо развитие, заетост, социално приобщаване и устойчиво развитие. Например, един от нейните приоритети е нарастването на заетостта на жените до 2020 г.

Неравнопоставеността между половете обаче продължава да бъде реалност и участието на жените на пазара на труда е свръхпредставено в най-ниско платените сектори и почти отсъстват на отговорни позиции.

Работещите жени в Европа са едва 63% срещу 76% мъже, а 36% от тях са съсредоточени в 6 категории по-нископлатени професии, като продавачки, домашни помощнички, лични асистенти, служители, секретари и персонал по поддръжката, като заплатата им е по-ниска от тази на мъжете. Също така жените често работят на непълно и социално неприемливо работно време.

Що се отнася до мъжете, 25% от тях са ангажирани в следните категории: шофьори, строители, мениджъри на малки фирми, физически и технически науки, механика. Тези работни места са като цяло по-добре платени, а работното време в повечето случаи е пълно и класическо. По този начин пазара на труда се разделя на професии, изпълнявани традиционно от мъже, които са по-добре платени и такива – извършвани от жени и по-нископлатени.  В едно изследване на Европейската комисия тази ситуация се определя като „сегрегация по заетост” и „сегрегация по пол на пазара на труда” (Изследване, проведено от Francesca Bettio и Alina Verashchagina).

 

Най-силно засегнати от този феномен са дълготрайно безработните жени. Те се ориентират обикновено към професии, които биха съответствали най-точно на „единствените компетенции”, които те считат, че притежават, като най-често са свързани със социални дейности и чистота.

 

Институциите по труда играят ключова роля в професионалното преориентиране и обучение на търсещите работа жени, а именно и чрез пренасочване към типично мъжки професии, които много често са по-добре платени и по-сигурни.

Проект “Mixité – професионално многообразие” има за цел да разработи методи и средства за информиране и обучение именно на тези институции.

 

Продукти:

  • Информационен наръчник с 10 стъпки за успешно преориентиране на жени към традиционно мъжки професии

  • Ръководство за преориентиране на търсещи работа жени към традиционно мъжки професии

  • Посещения във фирми: представяне на традиционно мъжки професии на търсещи работа жени.

 

Продължителност на проекта: Септември 2015 - Август 2017

bottom of page